ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AROBS Pannonia Software Kft.

 

 

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy az AROBS Pannónia Software Kft, (székhelye: 1191, Budapest, Üllői út 206., B. ép., 2. em., 228., cégjegyzékszáma: 01-09-341835, képviseli: Végh Róbert ügyvezető; továbbiakban AROBS) által telemetrikus eszközök igénybevételével nyújtott helymeghatározás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat és a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket szabályozza részletesen. A jelen ÁSZF valamennyi, az AROBS Pannónia Software Kft. szolgáltatását igénybe vevő szerződő fél (a továbbiakban: Fél) között létrejött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan és integráns részét képezi.

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS CÉLJA

1.1 Az AROBS a szerződés alapján a Fél számára telemetrikus eszközt értékesít, amely révén a Fél a birtokában lévő telemetrikus eszköz helyének meghatározását, valamint a telemetrikus eszköz működése révén nyert adatok alapján web alapú, jelszavas hozzáféréssel elérhető, az eszköz mindenkori helyzetének folyamatos követését lehetővé tevő szolgáltatást nyújt a Fél számára ellenérték fejében.

1.2 Az AROBS két szolgáltatási modellt alakított ki. Az első modell kedvezményes készülék-vételárat és szolgáltatási díjakat kínál, amennyiben legalább 2 éves határozott időtartamra kötnek a felek szerződést (hűségidővel megkötött szerződés). A másik modell alapján az AROBS a kedvezményes szolgáltatási díjai eleve határozatlan időtartamú szerződéssel járnak (eleve határozatlan időtartamú szerződés).

1.3 A szolgáltatás keretében a Fél a rendelkezésére bocsátott telemetrikus eszköz pozíciójával kapcsolatos adatokról kap információt egyidejű és historikus formában. A rendszer a Félnek meghatározott események bekövetkeztekor a szolgáltatás keretében az ügyfél által beállított elérhetőségre sms, email, vagy ún. push notification értesítést küld. A AROBS a Fél számára web alapú hozzáférést biztosít a telemetrikus eszköz helyzeti adataihoz, valamint a honlapján keresztül a helyzeti adatok feldolgozásával nyújtott szolgáltatásához.

1.4 Az AROBS a Szerződés megkötésekor a Fél birtokába adja a telemetrikus eszközt, amely a szolgáltatás nyújtásához szükséges telemetrikus SIM kártyával van ellátva. A szolgáltatás annak aktiválását követően kezdődik meg. A Szerződés megkötését követően az AROBS automatikusan, legfeljebb 2 munkanapon belül aktiválja a szolgáltatást. A telemetrikus eszköz a Fél tulajdonába kerül, a SIM kártya azonban az AROBS tulajdonában marad.

1.5 A szolgáltatást a Fél az https://arobsguard.hu nyomkövető oldalain: service.companyguard.hu/login; service.familyguard.hu/login, service.geoguard.hu/login honlapon veheti igénybe. Az első bejelentkezéshez az AROBS által biztosított felhasználónév és jelszó alapján léphet be a Fél a szolgáltatás honlapjára, amelyet ez után meg tud változtatni. Ezt követően saját felhasználóneve és jelszó megadásával veheti igénybe a szolgáltatást. Az AROBS a Fél jelszavát nem ismeri, ahhoz kizárólag a Fél férhet hozzá, kezelése és titokban tartása kizárólag a Fél felelőssége. Az elfelejtett jelszó esetén az AROBS a Fél számára ideiglenes jelszóval biztosít belépést, amennyiben a Fél az online felületen email címét korábban megadta.

1.6 A Szerződés megkötésekor vagy a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor a Fél köteles bizonyos adatainak megadására (ilyenek: valós és működő e-mail-cím, egy hazai szolgáltató által biztosított mobiltelefon-szám vagy egyéb adat). Ezek hiányában a szolgáltatás nem vehető igénybe. A Fél köteles az AROBS rendelkezésére bocsátott adatainak naprakészségét biztosítani és bármely adatában bekövetkezett változást 5 napon belül az AROBS bejelenteni.

1.7 Az AROBS felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatás egyes folyamataiba munkatársai semmilyen módon nem tudnak beavatkozni, ezért amennyiben
a Fél által megadott elérhetőségi adatok nem megfelelőek, úgy az egyéb szerződéses jogkövetkezmények mellett a Fél a szolgáltatás igénybevételétől technikailag is el van zárva.

1.8 Beszerelhető készülék esetén a szolgáltatás nyújtásának előfeltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen olyan gépjárművel, illetve munkagéppel
(a továbbiakban együttesen: gépjármű), amely üzemképes, és a GPS berendezés energia ellátását biztosítani tudja. Részben vagy egészében működésképtelen, vagy azzá vált gépjármű esetén Szolgáltató az esedékes havidíjakat kiszámlázhatja mindaddig, amíg a jelen szerződés meg nem szűnik.

1.9 A beszerelhető készülék esetén a szolgáltatás nyújtásának előfeltétele, hogy Fél beszereltesse a készüléket gépjárművébe. Szolgáltató nem vállal felelősséget az AROBS eszköz gépjárműbe történő beszerelése folytán Fél gépjárművét érintő gyári garanciában bekövetkező esetleges változásokért.
A nem megfelelő beszerelés vagy használat következtében adódó eseményekkel kapcsolatos követeléssel vagy káreseménnyel kapcsolatban az AROBS felelősséget nem vállal.

1.10 Kizárólag Felet terheli felelősség, ha a készülék nem rendeltetésszerű használatából, annak be-, ki-, és átszereléséből, illetve illetéktelen fizikai, vagy szoftveres beavatkozás kísérletéből, vagy a gépjármű sérülése következtében kár keletkezik.

 

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1 A Szerződés megkötésére irányuló szándékát a Fél telefonon, elektronikus úton (e-mail), személyesen vagy írásban közölheti az AROBS-al. A Félnek a Szerződés megkötésére irányuló ajánlatát az AROBS bizonyításra alkalmas módon rögzíti. A Fél ajánlatának AROBS általi elfogadásával a Szerződés létrejön.

2.2 Az AROBS tájékoztatja a Felet arról, hogy az elfogadott, aláírt szerződés beérkezése után az ő cégszerű aláírásával is ellátott szerződést egy példányban visszajuttatja a Fél részére. Ezennel a szerződés érvénybe lép és sor kerül az eszközök átadására, beüzemelésére, a szolgáltatás indítására.

 

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI. FELELŐSSÉG

 

3.1 Az AROBS szavatol azért, hogy web alapú szolgáltatása a Szerződés tartama alatt éves átlagban – ide nem értve a tervezett és előre jelzett karbantartásokat – 98%-os arányban elérhető.

3.2 Az AROBS szolgáltatását a felhasználók elégedettségének növelése érdekében folyamatosan fejleszti, amelynek következményeként időről időre a telemetrikus eszközök (újra) konfigurálása válhat szükségessé, amelyet a Fél közreműködése is szükséges, amely néhány SMS-küldéssel és ebből következően többletköltséggel járhat. Egyes karbantartási és fejlesztések nyomán jelentkező konfigurálási szükségletek elvégzése nélkül a Fél a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. A Fél általi beavatkozások szükségességéről az AROBS mindenkor előre értesíti a Felet. Erre tekintettel a Fél kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos esetekben saját beavatkozása szükséges a szolgáltatás nyújtásának lehetővé tételéhez.

3.3 A telemetrikus eszköz működésének megfelelőségéért az AROBS egyéves jótállást vállal. A telemetrikus eszköz a Fél birtokába kerül, annak működőképességét a AROBS a szolgáltatás jellegénél fogva nem tudja ellenőrizni, ezért erre, valamint az esetleges meghibásodás bejelentésére a Fél köteles.
 
3.4 A helyzet-meghatározási funkció mindenkor a GPS műholdak általi és mobilhálózati (GSM és a GPRS) lefedettség függvénye, ezért a hálózati lefedettségből eredő adathiányért az AROBS semmiféle felelősséget nem visel. Az AROBS szolgáltatása kizárólag Magyarországon, a hazai mobilszolgáltatók hálózatai által lefedett területen vehető igénybe. Fél egyedi kérése alapján AROBS a szolgáltatást egyedi díjszabás mellett egyéb országok egyéb mobilszolgáltatói hálózatain is elérhetővé teheti.
 
3.5 Az AROBS a Fél rendelkezésére bocsátja a telemetrikus eszköz beszerelési, használati és kezelési útmutatóját. A Fél köteles a telemetrikus eszköz beszerelési, használati és kezelési útmutatóját betartani.
 
3.6 A Fél a telemetrikus eszközt kizárólag a Szerződés szerinti szolgáltatás céljaira használhatja, az azon futó számítógépi programalkotásokra vonatkozóan kizárólag a Szerződés céljának megfelelő terjedelmű, az átdolgozást vagy további felhasználási jog engedését magában nem foglaló felhasználási jogot szerez. A Fél a telemetrikus eszközbe levő SIM kártyát kizárólag a szolgáltatás céljaira használhatja, és az eszközből a SIM kártyát semmilyen körülmények között nem jogosult kivenni vagy bármely módon eltávolítani, és bármely más eszközben használni. A SIM kártya eltávolítására kizárólag a szerződés megszűnésekor, a SIM kártya AROBS részére történő visszaszolgáltatása esetén kerülhet sor.
 
3.7 A szolgáltatás igénybe vevője a Fél. A telemetrikus eszköznek a Fél általi elhelyezésért és használatáért kizárólag a Fél felel, különösen fennáll a Fél felelőssége olyan esetben, amennyiben a helymeghatározási szolgáltatást olyan személyek vagy azoknak olyan vagyontárgyai vonatkozásában használja, akik erről nem tudnak. Az AROBS semmilyen módon nem tehető felelőssé a Fél számára rendelkezésre bocsátott eszköz nem rendeltetés-vagy Szerződésszerű, vagy más személyek jogait sértő használatáért.
 
3.8 A Szerződésben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Fél a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások jellegére és a hírközlési jellegű szolgáltatások szokásos kockázat-megosztási feltételeire tekintettel kifejezetten elfogadja, figyelembe véve azt is, hogy a Szerződés tartalma és feltételei a felek Szerződés szerinti felelősségkorlátozásából eredő hátrányokat a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 6:142. § -ben foglaltak szerint megfelelően és arányosan kiegyenlítik.
 

4. IDŐTARTAM

4.1 A hűségidővel megkötött Szerződés annak írásbeli megkötésétől számított 2 éves határozott időtartamra jön létre (hűségidő).

4.2 A hűségidővel megkötött Szerződés esetében a határozott időtartam (hűségidő) lejártával, amennyiben egyik fél sem jelzi legalább a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően írásban a megszüntetési szándékát, a Szerződés határozatlan időtartamúvá alakul.

4.3 Az eleve határozatlan időtartamú Szerződést határozatlan időtartamra kötik a felek.

4.4 A szolgáltatás szüneteltetésére nincsen mód!

 

 

5. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1 A Szerződés megszegésének minősül:
a) ha az AROBS a web alapú szolgáltatás elérhetőségét vagy vállalt szolgáltatási szintjét nem biztosítja;
b) b. ha az AROBS által biztosított telemetrikus eszköz a jótállási időszak alatt rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, vagy nem működik;
c) ha a Fél a telemetrikus eszköz kezelési és használati útmutatójában foglaltakat nem tartja be;
d) ha a Fél a szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezésre bocsátott eszköz(ök)t a Szerződésben foglaltaktól eltérően, illetőleg nem a Szerződés céljának megfelelően használja, vagy a Fél vagy harmadik személy az eszközt rongálja;
e) ha a Fél a szolgáltatás igénybevétele során a szolgáltatást annak rendeltetési céljától eltérő célra veszi igénybe
f) ha a Fél által megadott elérhetőségi adatok nem valósak vagy 5 napnál hosszabb ideig a Félnek felróhatóan nem üzemelnek;
g) ha a Fél a Szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

5.2 A Szerződés megszegése esetén a felek az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatják:
h) a.) amennyiben az AROBS a web alapú szolgáltatás vállalt szolgáltatási szintjét nem biztosítja, úgy a Fél jogosult az AROBS Kft-t felhívni a szolgáltatási szint haladéktalan helyreállítására. Amennyiben az AROBS a szolgáltatási szintet nem állítja helyre 5 napon belül, illetőleg amennyiben a vállalt szolgáltatási szinthez képest egy évben 10%-nál nagyobb arányban elérhetetlen a szolgáltatás, úgy a Fél jogosult a Szerződést írásbeli értesítés útján azonnali hatállyal felmondani.
i) b.) Amennyiben az AROBS által biztosított telemetrikus eszköz a jótállási időszak alatt meghibásodik, vagy nem működik, úgy a Fél jogosult elsősorban a kijavításra, másodsorban a kicserélésre. Amennyiben 30 napon belül az AROBS nem végzi el a kijavítást vagy kicserélést, úgy a Fél jogosult a Szerződést írásbeli értesítés útján azonnali hatállyal felmondani.
j) c.) Amennyiben a Fél a telemetrikus eszköz kezelési és használati útmutatójában foglaltakat nem tartja be vagy a szolgáltatás igénybevétele során a szolgáltatást annak rendeltetési céljától eltérő célra veszi igénybe, úgy az AROBS jogosult a Szerződést írásbeli értesítés útján azonnali hatállyal felmondani.
k) d.) A Fél által megadott elérhetőségi adatok (nem valósak vagy 5 napnál hosszabb ideig a Félnek felróhatóan nem üzemelnek, az AROBS jogosult a Szerződést írásbeli értesítés útján azonnali hatállyal felmondani.
l) e.) Amennyiben a Fél a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy az AROBS szerződést írásbeli értesítés útján azonnali hatállyal felmondani.
m) f.) Amennyiben a Fél ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, maga ellen végelszámolást kezdeményez, illetve fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül, az AROBS jogosult a Szerződést írásbeli értesítés útján azonnali hatállyal felmondani.
n) g.) Fél 1 (egy) napnál nagyobb késedelme esetén, írásban történő értesítést követően az AROBS jogosult a Fél szolgáltatáshoz való hozzáférését ideiglenesen korlátozni, vagy letiltani.

5.3 Az azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésén felül a károsult jogosult a felmerült kár érvényesítésére.

5.4 Amennyiben a Fél a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy az AROBS a számára biztosított egyéb jogosultságokon felül megilleti a törvény alapján járó késedelmi kamat összege is.

 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 Fél a Szoftver használatáért és a szolgáltatás igénybevételéért egyszeri belépési díjat fizet. Az egyszeri belépési díj összege nettó 10 000 Ft/jármű. Ezen összeg megfizetése a szerződésben foglaltak szerint a szerződés aláírását követően lesz esedékes.

6.2 A Fél a Szerződés megkötésekor átutalással, vagy készpénzben egyenlíti ki a telemetrikus készülék vételárát, valamint az egyszeri belépési díjat az arra vonatkozóan érvényesítendő áfával együtt.

6.3 A Fél az AROBS által nyújtott szolgáltatásért havonta előre köteles a díjat megfizetni, amely a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő GPRS adatforgalom díját is tartalmazza. A havidíjról az AROBS legkésőbb minden hónap 25. napjáig számlát állít ki, és azt elektronikus úton megküldi a Fél részére. A havidíj nem foglalja magában a Fél számára küldött SMS-ek díját, és az esetleges túlforgalmazási díjat, amelyet az AROBS forgalomalapú elszámolással havonta utólag, a következő havidíjjal együtt számláz ki a Fél részére. Túlforgalmazás esetén 0,02Ft/1kB kerül kiszámlázásra. A Szerződés megszűnését követően fennmaradó díjakról a megszűnés hónapját követő hónapban a fentiek szerinti eljárás alapján számlát állít ki az AROBS Kft.

6.4 A Fél kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be, ezt a tényt a Fél köteles jelezni az AROBS felé, aki vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat, amelyet a Fél köteles viselni).

6.5 A Fél a havidíjat és a vele együtt számlázott forgalomalapú díjakat minden hónap 10. napjáig az AROBS részére átutalás, csoportos beszedési megbízás, vagy sárga csekk útján megfizetni. A Szerződés megszűnését követően fennmaradó és kifizetendő díjat a Fél a Szerződés megszűnését követő hónap azonos napjáig szintén átutalás, csoportos beszedési megbízás, vagy sárga csekk útján köteles megfizetni.

6.6 A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

6.7 Fizetési késedelem esetén a Fél a mindenkori törvény szerint járó késedelmi kamat megfizetésére is köteles a késedelmes összeg után.

6.8 Az AROBS Kft. jogosult az általa nyújtott szolgáltatások díjának évente legfeljebb egy alkalommal történő módosítására, köteles azonban a díj változtatásának időpontja előtt legalább 30 nappal írásban tájékoztatni a Felet az új szolgáltatási díjak bevezetésének idejéről és a változás mértékéről. Amennyiben a Fél az AROBS írásbeli tájékoztatásától számított 15 napon belül nem válaszol a díjváltoztatási tájékoztatásra, szerződő felek akként értékelik, hogy ráutaló magatartással elfogadta a díjemelés időpontját és mértékét.

6.9 Amennyiben a Fél a fenti 6.7 és 6.8 pontokban foglalt változást nem fogadja el, jogában áll a Szerződést – a felmondási időtől függetlenül – a tervezett változás napjára szóló hatállyal rendkívüli felmondás útján felmondani és köteles a felmondást a változtatásról szóló tájékoztatástól számított 15 napon belül az AROBS részére írásban eljuttatni. Ebben az esetben a Szerződés a változtatás hatályba lépésének napján szűnik meg.

 

7. MEGSZÜNTETÉS, ELÁLLÁS, FELMONDÁS

7.1 A Fél jogosult a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, de kizárólag a szolgáltatás aktiválását megelőzően elállni a Szerződéstől. Ebben az esetben a Fél köteles a telemetrikus eszközt és a SIM kártyát sértetlen állapotban, a legrövidebb időn belül visszajuttatni az AROBS részére.
Az AROBS a Fél részére ezt követően visszafizeti a telemetrikus eszköz vételárát, valamint a Fél által esetlegesen megfizetett havi szolgáltatási díjak összegét. A Fél köteles viselni az elállási joga gyakorlása okán a telemetrikus eszköznek az AROBS részére történő visszaszolgáltatásával, valamint
az esetleges rendeltetésellenes használattal felmerült költségeket. A jogosulatlanul közölt elállási nyilatkozatot a Fél felmondásának kell tekinteni.

7.2 A hűségidővel megkötött Szerződést annak határozott időtartama (hűségidő) alatt rendes felmondással nem lehet megszüntetni. Amennyiben ennek ellenére a Fél a Szerződést a határozott időtartam (hűségidő) alatt felmondja, úgy a Szerződésben foglalt díjat (meghiúsulási kötbérként) köteles megfizetni az AROBS részére.

7.3 A Szerződés, amennyiben a határozott időtartam (hűségidő) lejártát követően határozatlan tartamúvá alakul, illetőleg, amennyiben eleve határozatlan tartamú volt, 30 napos felmondási határidővel írásban bármikor felmondható.

7.4 A Szerződés annak megszegése esetén a Szerződésben foglaltak szerint rendkívüli felmondás útján is felmondható.

7.5 A Szerződés megszűnésekor a Fél köteles a telemetrikus eszközben található SIM kártyát az AROBS részére 72 órán belül visszaszolgáltatni.
A vissza nem szolgáltatott SIM kártyák után a Fél 7.000 Ft+ÁFA/kártya díjat köteles megfizetni SIM kártya újra gyártási költség címén.

 

8. ÁTRUHÁZÁS, VÁLTOZÁS A FELEK SZEMÉLYÉBEN

8.1 A felek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosultak a Szerződésből eredő jogaik és kötelezettségeik átruházására, az AROBS azonban jogosult a Féllel kötött szerződését bármely harmadik személyre átruházni, amely átruházáshoz a Fél jelen ÁSZF aláírásával kifejezett előzetes hozzájárulását adja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:209. §-nak megfelelően. A Szerződés megkötésekor az AROBS mindenkor tekintettel van a Fél körülményeire, ezért a Szerződésnek a Fél jogutódlása folytán történő átszállását a felek kifejezetten kizárják. Az AROBS esetleges jogutódlása esetén a Szerződés az AROBS jogutódjára átszáll.

8.2 A Fél nem jogosult a telemetrikus eszközt más tulajdonán, ruházatán, használati tárgyain elhelyezni anélkül, hogy erről a tulajdonost tájékoztatná.
A Fél kizárólag a saját maga által használt mobiltelefon telefonszámát jogosult megadni abból a célból, hogy arra a rendszer az automatikus értesítéseket küldje. A Fél köteles a web alapú hozzáférés hozzáférési adatait bizalmasan kezelni, és kizárólag a Fél jogosult a hozzáférés használatára.

 

9. KAPCSOLATTARTÁS

9.1 A Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és közleményeket a felek írásban kötelesek megtenni. Az AROBS szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyekben illetékes kapcsolattartója:

név: Kazatsay Tibor értékrsítési osztály (sales manager) – Tel.: 06703755502
postacím: 1191, Budapest, Üllői út 206, B épület, 2 emelet, 224. valamint 228. szoba
email-cím: tibor.kazatsay@arobs.hu;

9.2 A Fél kapcsolattartóinak adatait a Szerződésben köteles feltüntetni. A fél, illetve a kapcsolattartó személyének vagy adatainak megváltozása esetében mindkét fél köteles az új adatokról a másik szerződő felet haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül tájékoztatni.

 

10. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM (GDPR). KÖVETELÉSKEZELÉS, KÖLTSÉGÁTALÁNY

10.1 A műholdas GPS nyomkövető rendszerbe bekerülő személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatok kezelésére az új EU 679/2016-os rendelkezések szerint az AROBS az 1. számú függelékben – A személyes adatok védelmét szabályozó szerződés kiegészítő okiratban leírtak érvényesek.

10.2 A felek bizalmasan kezelnek minden, a Szerződéssel összefüggésben a másik szerződő félről és a másik fél üzleti tevékenységéről tudomásukra jutott információt, tényt, adatot, módszert és körülményt és ezeket a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában nem jogosultak felhasználni. A feleket a titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is terheli.

10.3 Az AROBS Kft. a Szerződés teljesítése során a Fél személyes adatait mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles kezelni. Ennek keretében biztosítania kell, hogy azokat kizárólag a célhoz kötöttség elvének maradéktalan teljesülése mentén kezeljék, valamint törekednie kell arra, hogy kizárja a jogosulatlan hozzáférést. A Fél tudomásul veszi, hogy az adattovábbítás jellegéből és elektronikus voltából eredően nem biztosítható az adatok tökéletes biztonsága (módosításmentessége), továbbá nem zárható ki az adatok sérülése és károsodása, és egyetért azzal, hogy bármely ilyen jellegű beavatkozás, jogosulatlan adatgyűjtés, véletlen adatmódosulás vagy módosítás az AROBS hatókörén kívüli oknak tekintendő, amelyért az AROBS felelősséggel nem tartozik.

10.4 A Fél kifejezetten tudomásul veszi és nyilatkozik arról, hogy egyetért, és önként hozzájárul személyes adatainak, valamint a telemetrikus eszközből származó helyzeti adatok kezeléséhez, valamint azok feldolgozásához. Az AROBS a Fél személyes adatait a szolgáltatás fennállta alatt, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben a Fél fizetési késedelembe esett, úgy az AROBS felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig a szolgáltatás nyújtása és az esetleges tartozások, követelések behajtása érdekében felmerülő célból és mértékig jogosult kezelni és feldolgozni. A Fél tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat a AROBS tárolja.

10.5 Az adatokat az AROBS az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legalább 365 napig jogosult megőrizni, azt követően oly módon köteles őket törölni vagy pedig személyes jellegüktől megfosztani (anonimizálni), hogy helyreállításuk, illetőleg azoknak az érintettel való kapcsolata helyreállítása ne legyen lehetséges. A személyes jellegüktől megfosztott (anonimizált) adatokat az AROBS jogosult saját üzleti céljaira felhasználni.

10.6 A Fél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy fizetési késedelme esetén az igényérvényesítéshez a személyes adatait, továbbá számlázási és a fizetéssel kapcsolatos adatait az AROBS követeléskezelő közreműködőjének adja át.

10.7 A Fél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az AROBS -szal szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és az AROBS a Féllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére az AROBS továbbítsa a Fél adatait. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a Fél adatait az AROBS által adott megbízás alapján a követelések behajtása céljából, az AROBS és a
követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli.

10.8 A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. A Fél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a Félről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. a Fél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). Az AROBS a Fél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:
UNIO GA-4 Csoport Kft. (Székhely 1027 Budapest, Bem József utca 6.fszt.; Iroda: 2473 Vál, Damjanich u. 28.,Cg.: 01-09-3272, számlaszám 10403174-50526883-68511006; képviselő Boda Gábor)

10.9 A Fél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az AROBS Kft.-szel szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és az AROBS a Féllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy behajtási költségátalányt köteles megfizetni, amelynek összege az alábbiak szerint alakul:
a) amennyiben a Fél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 4. pontja szerinti vállalkozás:
40€ (azaz negyven eurónak) a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget, és azon felül további

1.000 – 40.000 Ft közötti tartozás esetén            5.080,- Ft
40.001 – 250.000 Ft közötti tartozás esetén        31.750,- Ft
250.001 – 500.000 Ft közötti tartozás esetén     47.625,- Ft
500.001 Ft tartozás felett                                       63.500,- Ft

b) b.) Amennyiben a Fél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 4. pontja szerint nem minősül vállalkozásnak:

1.000 – 40.000 Ft közötti tartozás esetén            5.080,- Ft
40.001 – 250.000 Ft közötti tartozás esetén        31.750,- Ft
250.001 – 500.000 Ft közötti tartozás esetén     47.625,- Ft
500.001 Ft tartozás felett                                       63.500,- Ft

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 A felek a Szerződés teljesítése során jóhiszemű együttműködésre kötelesek, melynek keretében kötelesek többek között a másik fél részére minden, az ilyen szerződéses kapcsolatokban szokásos, a Szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatási, és egyéb kéréseknek eleget tenni.

11.2 A Szerződés csak a felek közös beleegyezésével és csak írásban módosítható, kivéve a díjfizetésre vonatkozó, jelen feltételekben foglalt ráutaló magatartással történő módosítást. A fenti szabály alól való kivételként indokolt esetben az AROBS jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely esetben a módosított verziót elérhetővé teszi a Fél számára. Ilyen esetben a Szerződés a módosított ÁSZF-nek megfelelő tartalommal módosul a közzétételtől számított 30. napon. Amennyiben a Fél a módosításokat nem fogadja el, jogosult a Szerződést a módosítás hatályba lépésének időpontjára rendkívüli felmondás útján felmondani, ám ezt csak függő kötelezettségei egyidejű teljesítésével (ideértve nem kizárólagosan a már igénybe vett szolgáltatások díjának megfizetését is) teheti meg.

11.3 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és az ott használt nagybetűs kifejezések ugyanazt jelentik, mint a Szerződésben és az ÁSZF-ben használt definiált kifejezések.

11.4 A felek a Szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően Pesti Központi Kerületi Bíróság Cím 1055 Budapest, Markó u. 25. kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Budapest 2019. április 23.